O mnie

Jestem politologiem. Pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W październiku 2014 r. otrzymałam stypendium MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców. Specjalizuję się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Moje zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Jestem inicjatorką powołania i koordynatorem działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” (helwecja.amu.edu.pl), której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską. Prowadzę także badania w ramach Center for Direct Democracy Studies na Uniwersytecie w Białymstoku.

Od lat jestem związaną z polsko-niemiecką instytucją dydaktyczno-naukową – Collegium Polonicum w Słubicach. Jestem także zastępcą redaktora naczelnego w czasopiśmie „Przegląd Politologiczny” oraz członkiem rady naukowej czasopisma „Świat idei i polityki”. Jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz prezesem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Zasiadam także w radzie naukowej Fundacji Akademickiej IPSO ORDO.


Edukacja

Jestem absolwentką dwóch kierunków studiów: nauk politycznych oraz zarządzania i marketingu. Studia licencjackie na kierunku nauki polityczne odbywałam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a studia magisterskie uzupełniające na kierunku Master of European Political Studies / Politologia na dwóch uniwersytetach: Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Równolegle ze studiami politologicznymi odbywałam studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Od października 2003 do stycznia 2007 r. odbywałam studia doktoranckie, podczas których byłam stypendystką programów stypendialnych: Europa Fellows II finansowanego przez Bundesministerium für Bildung und Forschung w Niemczech oraz Osteuropa finansowanego przez Katholischer Akademischer Ausländer Dienst. W dniu 29 stycznia 2007 r.; uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych, a 10 lutego 2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego za osiągnięcie zatytułowane: Determinanty i konsekwencje elektronicznegogłosowania we współczesnej demokracji.

prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg