Projekty

Projekty badawcze

 1. Projekt badawczy finansowany przez NCN z programu OPUS: E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce UMO-2014/15/B/HS5/01358; charakter udziału: kierownik grantu
 2. Międzynarodowy projekt finansowany z International Visegrad Fund From transformation to integration – women’s role and their participation in public life of the Visegrad (program: Small Grant – Nr projektu: 11520031); character udziału: kierownik wraz z dr E. Lesiewicz (wrzesień 2015-marzec 2016)
 3. Międzynarodowy projekt pt. „The European Integration Process. The double reunification through the EU Education Policies (1948-2012)” finansowany w ramach Jean Monnet Programme (project ID: 542916); charakter udziału: wykonawca
 4. Projekt realizowany przez OBiEE, WNPiD i Fundację Konrada Adenauera „The EU Te Years After the Eastern Enlargement” (październik 2014 r.) – projekt finansowany przez FAS i WNPiD UAM: charakter udziału: uczestnik
 5. Międzynarodowy projekt badawczy: The Role of Landsgemeinde in Switzerland – Appenzel and Glarus (z udziałem specjalistów ze Szwajcarii) projekt realizowany w okresie od kwietna 2013 r. do maja 2014 r.), finansowany przez Wydział Nauk i Dziennikarstwa UAM, w ramach działań grupy badawczej „Inicjatywa Helwecka; charakter udziału: kierownik projektu;
 6. Ogólnopolski projekt badawczy: Preferencje polityczne: postawy – identyfikacje – zachowania (od 2012 r.-nadal), projekt finansowany przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad projektem sprawuje Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, kierownicy projektu: dr Agnieszka Turska-Kawa, dr Waldemar Wojtasik, charakter udziału: wykonawca
 7. Joint Policy Forum Brussels-Białystok: Elections to the European Parliament as a Challenge for Democracy, realized by the Institute for European Studies (IES) at the Vrije Universiteit Brussel (VUB) and the Centre for Direct Democracy Studies (CDDS) at the University of Białystok (UwB), charakter udziału: wykonawcy
 8. “Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union” International Conference, University od Białystok-VIsegrad Fund, charakter udział: wykonawca
 9. Międzynarodowy projekt badawczy: Switzerland and the European Union. Points of reference, experiences, and challenges in the 21st century, (z udziałem specjalistów ze Szwajcarii) projekt realizowany w okresie od stycznia 2013 r. (do lutego 2014 r.), finansowany przez Wydział Nauk i Dziennikarstwa UAM, projekt realizowany przy współudziale Ambasady Szwajcarskiej, charakter udziału; kierownik projektu;
 10. Krajowy projekt badawczy Arab Spring”, projekt realizowany w okresie od czerwca 2011 do marca 2012 r., finansowany przez Wydział Nauk i Dziennikarstwa UAM, kierownik projektu dr B. Przybylska-Maszner, charakter udziału: wykonawca
 11. Międzynarodowy projekt badawczy European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering”, z udziałem badaczy z Cypru, Szwecji, Hiszpanii, Danii, Niemiec), projekt realizowany w okresie od czerwca 2012 do marca 2013 r., finansowany przez Europejski Uniwersytet Viadrina, Collegium Polonicum i Wydział Nauk i Dziennikarstwa UAM, kierownicy projektu – dr P. Osiewicz, dr J. Jańczak, charakter udziału: wykonawca
 12. Międzynarodowy project badawczy nt. The voting systems in the European Parliament’s (EP) election”, projekt realizowany w ramach działalności Centre for Direct Democracy Studies na Uniwersytecie w Białymstok od września 2012 r., kierownik projeku: dr E. Kużelewska, charakter udziału: wykonawca
 13. Projekt naukowo-badawczy: „Grupa Granica” w Collegium Polonicum, projekt realizowany w latach 2009-2011 na Collegium Polonicum w Słubicach; charakter udziału: uczestnik
 14. Krajowy projekt badawczy: Elektroniczne głosowanie w Szwajcarii. Nowy wymiar demokracji bezpośredniej?, projekt (o numerze NN116451040) realizowany w okresie od maja 2011 r. do listopada 2012 r., projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału: kierownik projektu;
 15. Międzynarodowy projekt badawczy: Rola instytucji zgromadzenia ludowego (Landsgemeinde) w Konfederacji Szwajcarskiej, (z udziałem specjalistów ze Szwajcarii), projekt realizowany w okresie od stycznia 2013 r. (do lutego 2014 r.), finansowany przez Wydział Nauk i Dziennikarstwa UAM, w ramach działań grupy badawczej „Inicjatywa Helwecka; charakter udziału: kierownik projektu;
 16. Międzynarodowa inicjatywa ekspercko-badawcza w ramach działalności Initiative & Referendum Institute – Europe w Marburgu; z udziałem ekspertów z większości państw europejskich, Opracowanie szczegółowych danych do: „The IRI Guidebook to Direct Democracy – 2010 edition”, charakter udziału: uczestnik
 17. Międzynarodowy projekt „Direct Democracy Facts and Arguments about the Introduction of Initiative and Referendum” realizowany z udziałem ekspertów z Holandii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, finansowany przez Democracy International, którego celem było opracowanie publikacji: „Direct Democracy  Facts and Arguments about the Introduction of Initiative and Referendum”, red. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer, Brussels 2007, charakter udziału: uczestnik

Inne projekty

 1. „UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku” – Koordynator zadania 2 w ramach międzynarodowego projektu (04.2014 r. -09.2015 r.)
 2. Modelowe taNGO” (jako specjalista ds. diagnozy – 03. 2014 r. – 06.2015)
  Projektodawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
  Partner: Powiatu Słubicki.
  Instytucja finansująca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacejnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 1. Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” (jako specjalista ds. diagnozy)
  Projektodawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
  Partnerzy: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Przedsiębiorstwo „Irmek” z Gorzowa Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim oraz niemiecka firma Deutsche Angestellten Akademie.
  Instytucja finansująca: Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 1. Mentoring dla kobiet – projekt dla województwa lubuskiego”(jako ekspert i prowadzący warsztaty)
  Projektodawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
  Partner: Uniwersytet Europejski Viadrina z Frankfurtu nad Odrą
  Instytucja finansująca: Program realizowany przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg